app App met ons: 0497530237

app App met ons: 0497530237

MENU
Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven!

Privacy Statement

Verkeersschool Ben Verhagen gevestigd te Eersel, Lage Heide 13A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.benverhagen.nl; info@benverhagen.nl; 0497 530237; Lage Heide 13A 5521 NM Eersel

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verkeersschool Ben Verhagen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum en plaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het antwoordformulier in te vullen op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken ?
Verkeersschool Ben Verhagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het registreren en beheren van opleidingsgegevens;
 • het aanvragen van theorie- en praktijkexamens, TTT en opgedragen rijtesten;
 • het aanvragen en verstrekken van e-learning producten;
 • het aanvragen van subsidies t.b.v. beroepsopleidingen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens ?
Verkeersschool Ben Verhagen bewaart en bewaakt persoonsgegevens zolang als dat nodig is en/of zolang dat verplicht is volgens de wet. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. In dat laatste geval worden alle persoonsgegevens verwijderd die naar een persoon verwijzen. De persoonsgegevens kunnen daarna niet meer aan een persoon worden gekoppeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verkeersschool Ben Verhagen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, niet anders dan noodzakelijk om de opleidingsdoelen te kunnen realiseren of opgedragen door de rechterlijke macht in Nederland. In voorkomend geval betreft dit:

 • CBR/CCV t.b.v. het aankopen van examens en het registreren van opleidingen;
 • VTO t.b.v. het aanvragen van e-learning producten;
 • STL/SOOB t.b.v. het registreren van opleidingen en het aanvragen van subsidies.

Indien naar contactgegevens wordt gevraagd, nemen wij contact met u op zodat u zelf contact op kunt nemen met gegevensvrager.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Verkeersschool Verhagen maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Echter, via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken via hun Google Tag Manager tool de Google Analytics service om statistieken en bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd doordat de laatste drie cijfers van het ip-adres (het laatste ‘octet’) worden verwijderd. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verkeersschool Ben Verhagen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@benverhagen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (onleesbaar). Dit ter bescherming van uw privacy. De verkeersschool Ben Verhagen reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Verkeersschool Ben Verhagen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen ?
Verkeersschool Ben Verhagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@benverhagen.nl